logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.
ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:
1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
3. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.
ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:
1. Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Gminy podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 3 niniejszych zasad.
W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:
o posiłku
o świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
o świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
o Z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie.
2. W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Babice.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Babice wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 3 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Babice w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
5. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
6. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku wynoszącej 3,00 zł oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie.
Źródłem finansowania programu są zarówno środki własne Gminy, jak również dofinansowanie ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej