logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


ZAJĘCIA I WARSZTATY SENIOR+

 

W ramach Klubu Senior+ seniorzy z terenu Gminy Babice uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Klubów Senior+ zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020.

Zajęcia w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego rehabilitanta. Wśród celów zajęć rehabilitacyjnych wymienić należy poprawę i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności fizycznej organizmu, nauka nowych i doskonalenie poznanych ćwiczeń, nauka nowych. W ramach w tych warsztatów seniorzy ćwiczą na sprzęcie gimnastyczno-rehabilitacyjnym.

WARSZTATY ZAJĘCIOWE
Seniorzy uczestniczą warsztatach zajęciowych. W ramach tych zajęć realizowane są następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań i plastycznych, muzycznych i innych, uwrażliwianie na sztukę i środki artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania wolego czasu w sposób twórczy. Do tej pory odbyły się zajęcia:
- muzyczne
- kulinarno-dietetyczne
- florystyczne
- kreatywne (tworzenie kartek okolicznościowych, kosmetyków)
- z pierwszej pomocy
- artystyczne

Prowadzone są też spotkania edukacyjne, działania samopomocowe, spotkania integracyjne oraz wolontarystyczne. Organizowane są także inicjatywy lokalne.

 

 

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej