ZAJĘCIA I WARSZTATY SENIOR+

 

W ramach Klubu Senior+ seniorzy z terenu Gminy Babice uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Klubów Senior+ zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020.

Zajęcia w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego rehabilitanta. Wśród celów zajęć rehabilitacyjnych wymienić należy poprawę i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności fizycznej organizmu, nauka nowych i doskonalenie poznanych ćwiczeń, nauka nowych. W ramach w tych warsztatów seniorzy ćwiczą na sprzęcie gimnastyczno-rehabilitacyjnym.

WARSZTATY ZAJĘCIOWE
Seniorzy uczestniczą warsztatach zajęciowych. W ramach tych zajęć realizowane są następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań i plastycznych, muzycznych i innych, uwrażliwianie na sztukę i środki artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania wolego czasu w sposób twórczy. Do tej pory odbyły się zajęcia:
- muzyczne
- kulinarno-dietetyczne
- florystyczne
- kreatywne (tworzenie kartek okolicznościowych, kosmetyków)
- z pierwszej pomocy
- artystyczne

Prowadzone są też spotkania edukacyjne, działania samopomocowe, spotkania integracyjne oraz wolontarystyczne. Organizowane są także inicjatywy lokalne.