logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego
Fundacji Viribus Unitis–Połączonymi Siłami
ul. Dr Jana Gołąba 2
32-551 Babice
Tel/fax.:(32) 622 93 52
500 781 613

Placówka Wsparcia Dziennego w Babicach to miejsce, które działa z myślą o dzieciach i młodzieży z naszej gminy, stawiając na ich rozwój, odkrywanie pasji i kontakt z rówieśnikami. Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia, a także służy ich rodzinom. Jedną z funkcji, jaką pełni placówka, jest funkcja opiekuńcza, czyli pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.
Poprzez różnorodność prowadzonych zajęć chcemy pomóc uczestnikom i uczestniczkom odnaleźć swoje miejsce w świecie i w naszej lokalnej społeczności. Niezależnie od życiowych doświadczeń każdego z nas będziemy uczyć się przyjaźni, współpracy, tworzenia przyszłości i wspólnie przełamywać stereotypy, a w sytuacjach życiowych trudności każdy może liczyć na pełne zaangażowanie się i pomoc kadry placówki.
OFERUJEMY:
- opiekę po zajęciach szkolnych;
- pomoc w nauce;
- wycieczki dla dzieci i rodziców,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań m. in. w ramach zajęć sportowych, komputerowych, rękodzieła i regionalnych, tanecznych, języka angielskiego, z zakresu psychologii;
- pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
- współprace ze szkołami i rodzicami;
- kształtowanie postaw społecznych, szacunku dla ludzi i Ojczyzny;
- wdrażanie do codziennych obowiązków.
Zajęcia w Placówce odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00
PLACÓWKA ZAPEWNIA DOWÓZ NA ZAJĘCIA ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
Kryteria uczestnictwa:
- Dzieci i młodzież zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ucząca się na terenie Gminy Babice
- Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia.
- Dzieci i młodzież będące w trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub o trudnej sytuacji materialnej, sprawiające problemy dydaktyczno wychowawcze. Zagrożone sieroctwem lub niedostosowane społecznie.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej