logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

POMOC SPOŁECZNA

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł netto.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.
Główne cele pomocy społecznej:
- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

POMOC PIENIĘŻNA
ZASIŁEK CELOWY (art. 39 ust. 1)
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w głównej mierze na dofinansowanie zakupu:
- zakupu żywności
- kosztu zakupu leków i leczenia
- zakupu opału, odzieży
- środków czystości
- kosztów pogrzebu, itp.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy
w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
ZASIŁEK OKRESOWY ( art. 38 )
(zależy od dochodu rodziny) kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między :
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki przyznany jest zasiłek okresowy, ustala OPS na podstawie okoliczności sprawy.
- długotrwała choroba
- niepełnoprawność
- bezrobocie
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
ZASIŁEK STAŁY ( art. 37 )
zasiłek stały ustala się w wysokości :
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
Zasiłek stały przysługuje :
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
RENTA SOCJALNA Uwaga ! Od 1 października 2003 roku rentę socjalną na zasadach określonych w ustawie o rencie socjalnej /Dz. U. z 1.08.2003r nr 135 poz. 1268/ przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
1) praca socjalna,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3) składki na ubezpieczenia społeczne,
4) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) sprawienie pogrzebu,
6) poradnictwo specjalistyczne,
7) interwencja kryzysowa,
8) schronienie,
9) posiłek,
10) niezbędne ubranie,
11) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
12) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
13) mieszkanie chronione,
14) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
15) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,