logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

ZAJĘCIA I WARSZTATY SENIOR+

senior klubW ramach Klubu Senior+ seniorzy z terenu Gminy Babice uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Klubów Senior+ zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020.

Czytaj więcej...

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 roku przez Radę Gminy Babice. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia z zakresu wolontariatu dla osób zarządzających pracą wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu całego województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach rozwijających z zakresu wolontariatu.

Czytaj więcej...

Małopolska Niania

małopolska nianiaWeź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0 i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszła w życie zmiana dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej...

Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

spotkanie wigilijne 2018W dniu 19 grudnia 2018 r. tradycyjnie, jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach zaprosił do wspólnego stołu wigilijnego osoby starsze, samotne i bezdomne, aby nikt w te nadchodzące święta nie poczuł się odrzucony. W uroczystości udział wzięło ok. 200 osób z terenu Gminy Babice.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej...

KOLONIE LETNIE 2018!

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacja o koloniach letnich
Ogłoszenie o koloniach letnich

Chcieć to móc!

chcieć to mócWsparcie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, spełniających warunki:
- pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne z III profilem),
- niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- korzystające z pomocy OPS

Czytaj więcej...