logo ops

 

Pomoc Społeczna

w Gminie Babice

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Babice

Wójt Gminy Babice informuje, że Urząd Gminy w Babicach zakupił bawełniane maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Babice.

Maseczki w pierwszej kolejności przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym: starszym, samotnym i ubogim. W celu otrzymania maseczek prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach pod nr tel. 32 613 40 50.


Przeciwdziałanie przemocy - pwr

Przeciwdziałanie przemocy

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY BABICE NA LATA 2011 – 2020R.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach opracował Program Przeciwdziałania Przemocy i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Babice na lata 2011 – 2020r.

Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Babice:
- osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy,
- sprawców przemocy,
- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą,
- przedstawicieli władz lokalnych,
- społeczeństwa.

Cele główne programu:
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Zadania:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej dotyczącej przemocy domowej.
2. Koordynacja działań lokalnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym utworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym przemocy oraz pomocy terapeutycznej dla sprawców przemocy.

Działania:
- UPRZEDZAJĄCE - diagnozowanie, informowanie oraz edukacja kierowana do ogółu mieszkańców gminy, a także do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie.
- INTERWENCYJNE - pomoc kierowania do ofiar przemocy w rodzinie, izolowanie sprawców przemocy od ofiary na podstawie odrębnych przepisów.
- WSPIERAJĄCE - poradnictwo i terapia dla osób uwikłanych przemoc domową.
- DZIAŁANIA EDUKACYJNO – KOREKCYJNE – zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewidywane efekty realizacji programu:
- Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie;
- Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie;
- Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie;
- Prowadzenie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
- Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową;
- Zmniejszenie skali występowania w rodzinach dysfunkcji będących skutkami przemocy.


Rada Gminy Babice podjęła w dniu 25 lutego 2011r. uchwałę Nr VII/31/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania
Na jej podstawie powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Babicach, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:
1. Pani Katarzyna Augustynek
2. Pani Edyta Kocot
jako przedstawicielki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3. Mł. Aspirant Grzegorz Kulawik
4. Mł. Aspirant Robert Bałys
 jako  przedstawiciele Policji;

5. Pani Beata Rusek
6. Pani Teresa Haber
7. Pani Halina Glistak
8. Pani Aleksandra Broczkowska
9. Pani Agnieszka Ząbek
10. Pani Jolanta Piłat – Korpała
 jako przedstawicielki oświaty;

11. Pani Amelia Buczek
 jako przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

12. Pani Iwona Tarabuła
 jako przedstawicielki ochrony zdrowia;

13. Pani Beata Szala
14. Pani Krystyna Kawala
 jako kuratorów  sądowych;

15. Pani Genowefa Brandys
 jako przedstawicielka organizacji pozarządowych;

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa . . .

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek . . .

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy . . .

Czytaj więcej