Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w Babicach ogłaszają konkurs pn. "Nie tkwij w niemocy, staw czoło przemocy"

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 roku poz. 183 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach podaje do publicznej wiadomości, iż Realizatorem zadania pn. „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Babice oraz przygotowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o treść diagnozy” będzie Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce ul. Kościuszki 39A.
Przyznana kwota środków finansowych na realizację zadania to 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Agata Pałka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach ogłasza konkurs na finansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego zadanie: "Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Babice i przygotowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o treść diagnozy”

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik Nr 1 - Oferta na realizację zadania
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta
Klauzula informacyjna