Zapraszamy do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W BABICACH W 2023 ROKU

zapytanie ofertowe
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
formularz ofertowy – zał. nr 2.
wzór umowy – zał. nr 3.
załącznik do umowy
klauzula informacyjna