Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług pocztowych na rok 2019

Więcej informacji - TUTAJ

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Babice

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - oświadczenie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Babice w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Więcej informacji - TUTAJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE GMINY BABICE W OKRESIE OD 02.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Więcej informacji - TUTAJ

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji - TUTAJ