Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji - TUTAJ