Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że od 01 kwietnia 2021 roku  prowadzić będzie nabór dzieci i młodzieży, które chcą uczestniczyć w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego. Celem pracy realizowanej w Placówce jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem, przejawiającym zachowania problemowe oraz zapewnienie im pomocy specjalistycznej, a także wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia, a także służy ich rodzinom. Jedną z funkcji, jaką pełni placówka, jest funkcja opiekuńcza, czyli pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań. Poprzez różnorodność prowadzonych zajęć chcemy pomóc uczestnikom i uczestniczkom odnaleźć swoje miejsce w świecie i w naszej lokalnej społeczności. Niezależnie od życiowych doświadczeń każdego z nas będziemy uczyć się przyjaźni, współpracy, tworzenia przyszłości i wspólnie przełamywać stereotypy, a w sytuacjach życiowych trudności każdy może liczyć na pełne zaangażowanie się i pomoc kadry placówki.

 OFERUJEMY:
- opiekę po zajęciach szkolnych;
- pomoc w nauce;
- wycieczki dla dzieci i rodziców,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań m. in. w ramach zajęć sportowych, komputerowych,  
- rękodzieła i regionalnych, tanecznych, języka angielskiego, z zakresu psychologii;
- pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
- współprace ze szkołami i rodzicami;
- kształtowanie postaw społecznych, szacunku dla ludzi i Ojczyzny;
- wdrażanie do codziennych obowiązków.
Zajęcia w Placówce odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 12:30 do 18:30

PLACÓWKA ZAPEWNIA DOWÓZ NA ZAJĘCIA ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Kryteria uczestnictwa:
- dzieci i młodzież zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ucząca się na terenie Gminy Babice
- dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia.
- dzieci i młodzież będące w trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub o trudnej sytuacji materialnej, sprawiające problemy dydaktyczno wychowawcze. Zagrożone sieroctwem lub niedostosowane społecznie.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy.  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 613 40 50 w godzinach: poniedziałek 8.00– 16.00; wtorek – czwartek 7.00 – 15.00; piątek 7.00 – 14.00.
Z pośród złożonych kart zgłoszeniowych Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji warunków udziału w placówce wybierze grupę 20 dzieci/młodzieży do 18 roku życia, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach, przy ul. Krakowskiej 56, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować:

- karta zgłoszenia