Firma Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „W drodze do pracy” nr: RPMP.09.01.02-12-0606/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (64 osób),w tym osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (59 osób), które ukończyły 18 rok życia.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „W drodze do pracy” nie powiela działań, które osoby otrzymują z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w POPŻ.
Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 

- Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych.
- Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu.
- Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.
- 3 – miesięczne staże zawodowe.
- Pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.romaniszyn.com.pl a także pod nr tel. +48 883 289 000 (osoba do kontaktu Pani Kinga Rzeszut).

PLAKAT INFORMACYJNY