Firma S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje w Partnerstwie z Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „Wykluczeniu powiedz NIE!” nr: RPMP.09.01.02-12-0552/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Region spójny społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do 64 mieszkańców województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ. (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 59(34K/25M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Wykluczeniu powiedz NIE!” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w POPŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
- Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych,
- Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz poradnictwo psychologiczne,
- Szkolenia zawodowe,
- 3 – miesięczne staże zawodowe,
- Pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.str-project.pl a także pod nr tel. +48 575 142 888, +48 575 868 807.

PLAKAT INFORMACYJNY