Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samo-rządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepeł-nosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. W przypadku województwa małopol-skiego: Oddział Małopolski PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

Zmiany w programie
W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w „Programie wyrównywania różnic między regionami” obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz or-ganizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełno-sprawnych do placówek służących ich rehabilitacji. Zmiany dotyczą:
- umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzo-nych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczest-niczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);
- podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.
Terminy i miejsce składania dokumentów
Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorzą-dów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E gminy składają bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Wnioski przyjmowane są w try-bie ciągłym.
W przypadku pozostałych obszarów, tj. B, C, D, F wnioski przyjmowane są przez Realizatorów programu tj. Po-wiaty – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w terminie wyznaczonym przez poszczególne jednostki powiato-we: styczeń/luty 2022 r.
Warunki uczestnictwa w programie
O środki PFRON mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie posiadają:
- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- wymagalnych zobowiązań wobec BGK – dotyczy obszar A programu,
- wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, 663-023-484, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiał prasowy: Oddział Małopolski PFRON

- Ulotka informacyjna

plakt informacyjny, wyrównanie różnic