Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z nie-pełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzi-nie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i peł-nieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowa-nych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilo-tażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub po-wrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CI-DON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Małopol-skiego PFRON.
„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” – nowe programy PFRON
Oddział Małopolski PFRON informuje o wdrożeniu kolejnych inicjatyw zapowiedzianych w rządo-wym pakiecie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Na programy "Mieszkanie dla absolwen-ta" oraz "Dostępne mieszkanie" oczekiwało środowisko osób z niepełnosprawnościami. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

„Mieszkanie dla absolwenta”
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodo-wej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kry-terium dostępności dla beneficjenta. Beneficjentem programu może być osoba z niepełnospraw-nością, która spełnia warunki określone ww. programie.

„Dostępne mieszkanie”
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodo-wej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako pod-stawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentami ww. programów mogą być osoby z niepełnosprawnością, która spełniają warunki określone w procedurach dostępnych na stronie PFRON.

Kontakt:
„Samodzielność- Aktywność- Mobilność”
Tel: 12 31 2 1 416
Infolinia SOW: 800 889 777


„Aktywny Samorząd” - złóż wniosek przez SOW!

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełno-sprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:
•    zakupu sprzętu elektronicznego,
•    oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    uzyskania prawa jazdy,
•    zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-nym,
•    zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przed-szkolu,
•    zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finanso-wanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfi-kowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW:
•    uzyskanie wsparcia  bez wychodzenia z domu – szczególnie ważne dla osób o z trudnościami w poruszaniu się,
•    brak kosztów (np. przejazdów, przesyłek),
•    oszczędność czasu,
•    możliwość ciągłego śledzenia postępów w sprawie.

Profil Zaufany
Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Posiadając Profil Zaufany mogą Państwo korzystać z SOW oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Uwaga! Terminy
Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - dla wniosków  dot. roku akademickiego 2022/2023- termin do 10 października 2022 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II).

Kontakt:
„Aktywny Samorząd” i SOW:
Tel: 12 31 21 411, 12 31 2 1 416
Infolinia SOW: 800 889 777


Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożli-wiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który za-pewni Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykujemy go wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie praco-wały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
•    z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
•    mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
•    mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
•    od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
•    zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
•    są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
•    deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
•    mają różne rodzaje niepełnosprawności.
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Jak przebiega udział w projekcie?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kom-pleksowej.
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
•    zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabili-tacji kompleksowej;
•    psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do po-wrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
•    medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i prześlij dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Oddział Małopolski PFRON
ul. Na Zjeździe 11
30 – 527 Kraków
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR0Wny3D_GSpWfynQfARyz1bUcT7Lq_jYHKyx5xIdfvDv38ZSlWTXLmrcEk
Informacji udziela:
Joanna Kołdras – numer telefonu: 12 312 14 27, 507 966 499, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Facebook:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/
Instagram:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/
Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.  


Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
W roku 2021 przy Oddziale Małopolskim PFRON uruchomiliśmy Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W CIDON uzyskają Państwo informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projek-tów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, do-stępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia  i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.  
Zachęcamy do kontaktu z Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału, nr tel.: 12 312 14 33.
KONTAKT
Oddział Małopolski PFRON
Ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków
Tel: 12 31 21 400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Facebook:
https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON


Źródło: Oddział Małopolski PFRON

logotyp pefron