Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach będzie można składać wnioski o dodatek węglowy, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.


Dodatek węglowy w kwocie 3.000,00 zł będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

UWAGA:
•    Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
•    osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
•    osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
•    Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
•    W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
•    Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W Gminie Babice rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatku węglowego powierzone zostało Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Babicach.
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?
(wnioski będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego)
•    Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
•    Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
•    Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
•    Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

DODATEK WĘGLOWY BĘDZIE WYPŁACANY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.


Wnioski będzie można składać:
•    elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
•    tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice.


Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 32 613 40 50.

WNIOSEK - DODATEK WĘGLOWY

WNIOSEK - WERSJA EDYTOWALNA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

KLAUZULA INFORMACYJNA