Informujemy, że z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane sortymenty to groszek, orzech i miał;
2. Przewidywana ilość możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to: do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto.
4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

UWAGA! Urząd Gminy Babice  nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wniosek o zakup preferencyjny składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Babice oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.

Mieszkańcy Gminy Babice zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup węgla z dostawą do końca roku 2022 można złożyć w terminie do 9 grudnia 2022 r.
– za pomocą Platformy ePUAP (w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)
– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Babice lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach (pok. nr 2)
– za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Wzór wniosku (DOCX)

- Wzór wniosku (PDF)