Informujemy, że obecnie oczekuje na ogłoszenie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zmieniające zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Firma Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „W drodze do pracy” nr: RPMP.09.01.02-12-0606/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Serwis Passport Photo Online postanowił zadbać o bezpieczeństwo starszych osób przy wymianie dowodu osobistego. Seniorzy za pomocą ich aplikacji będą mogli bezpłatnie wykonać zdjęcie spełniające wszystkie wymogi urzędowe.

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie przygotowanych ankiet.
Są one skierowane do mieszkańców gminy Babice i mają na celu rozeznanie czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

1. Ankieta dotyczy potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego w gminie Babice.

2. Ankieta badająca zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Babice.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Firma S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1a, informuje, że realizuje w Partnerstwie z Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz na terenie województwa małopolskiego projekt pn. „Wykluczeniu powiedz NIE!” nr: RPMP.09.01.02-12-0552/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Region spójny społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

loga pwdOśrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że od 01 kwietnia 2021 roku  prowadzić będzie nabór dzieci i młodzieży, które chcą uczestniczyć w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego.