Projekt współfinansowany ze środków UE „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Dr Jana Gołąba 2, 32-551 Babice
Tel. 515 035 820

Placówka Wsparcia Dziennego w Babicach to miejsce, które działa z myślą o dzieciach i młodzieży z naszej gminy, stawiając na ich rozwój, odkrywanie pasji i kontakt z rówieśnikami. Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia, a także służy ich rodzinom. Jedną z funkcji, jaką pełni placówka, jest funkcja opiekuńcza, czyli pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.
Poprzez różnorodność prowadzonych zajęć chcemy pomóc uczestnikom i uczestniczkom odnaleźć swoje miejsce w świecie i w naszej lokalnej społeczności. Niezależnie od życiowych doświadczeń każdego z nas będziemy uczyć się przyjaźni, współpracy, tworzenia przyszłości i wspólnie przełamywać stereotypy, a w sytuacjach życiowych trudności każdy może liczyć na pełne zaangażowanie się i pomoc kadry placówki.
OFERUJEMY:
- opiekę po zajęciach szkolnych;
- pomoc w nauce;
- wycieczki dla dzieci i rodziców,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań m. in. w ramach zajęć sportowych, komputerowych, rękodzieła i regionalnych, tanecznych, języka angielskiego, z zakresu psychologii;
- pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
- współprace ze szkołami i rodzicami;
- kształtowanie postaw społecznych, szacunku dla ludzi i Ojczyzny;
- wdrażanie do codziennych obowiązków.
Zajęcia w Placówce odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 19:00
PLACÓWKA ZAPEWNIA DOWÓZ NA ZAJĘCIA ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
Kryteria uczestnictwa:
- Dzieci i młodzież zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ucząca się na terenie Gminy Babice
- Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia.
- Dzieci i młodzież będące w trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub o trudnej sytuacji materialnej, sprawiające problemy dydaktyczno wychowawcze. Zagrożone sieroctwem lub niedostosowane społecznie.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

- REKRUTACJA DO PWD w ramach projektu „Placówka Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice”

- REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Gminie Babice