Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż przystąpił do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla:
- zieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:
- w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne / sportowe),
- w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- w załatwianiu spraw urzędowych,
- w nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- w wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzani ich do/z placówki oświatowej).

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 32-551 Babice ul. Krakowska 56 oraz telefonicznie pod numerem 32 613 40 50.  

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2022
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

plakat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej