„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie  są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Program w imieniu Gminy Babice realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Dofinansowanie projektu: 192 004,80 zł

Całkowita wartość projektu: 192 004,80zł

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 32-551 Babice ul. Krakowska 56 oraz telefonicznie pod numerem 32 613 40 50. 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2023
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej