Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż przystąpił do programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 32-551 Babice ul. Krakowska 56 oraz telefonicznie pod numerem 32 613 40 50.  

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
 
--------------------------------------------------------------------------
Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej