„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Program w imieniu Gminy Babice realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Dofinansowanie projektu: 57 922,19 zł

Całkowita wartość projektu: 57 922,19 zł

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 32-551 Babice ul. Krakowska 56 oraz telefonicznie pod numerem 32 613 40 50. 

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej