Program „Posiłek w szkole i w domu” - 2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach od 1 stycznia 2022 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W ramach Programu realizowane są działania polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
• osobom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.
1. 1.164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2. 900,00 zł dla osoby w rodzinie.
 
Całkowity koszt zadania: 109.988,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków budżetu Państwa: 50.228,00 zł