logotypy - flaga polski oraz godło polski

 

 

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2021

 Gmina Babice– Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
-  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Całkowity koszt zadania: 761 878,68 zł
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 67.723,00 zł

 

Gmina Babice– Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na dofinansowaniu zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).
Całkowity koszt zadania: 6 397,85 zł
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 5 118,00 zł

 

Gmina Babice– Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na dofinansowaniu zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).
Całkowity koszt zadania: 15 178,47 zł
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 12 142,00 zł