W dniu 15.09.2011r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które poprowadziła Pani Jolanta Radecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po krótkim przypomnieniu zasad funkcjonowania Zespołu, zostały omówione zgłoszone przypadki stosowania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Babice skupiający specjalistów z różnych dziedzin, wspólnie starali się ustalić kompleksowe strategie działania wobec poszczególnych rodzin potrzebujących pomocy. Jednym z celów pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną w celu skutecznego zabezpieczania potrzeb rodzin, a w szczególności dzieci znajdujących się w kryzysie. W związku z tym, podczas organizacji „Święta Pieczonego Ziemniaka” w Mętkowie zostanie przeprowadzony happening rodzinny dla dzieci i rodziców, popularyzujący „Dobry dotyk” czyli wychowanie bez przemocy i kar cielesnych. Przeprowadzona zostanie także akcja informacyjna skierowana do społeczności lokalnej dotycząca ograniczenia zjawiska patologii społecznej oraz zachowań społecznie niepożądanych. Zorganizujemy spotkanie z inspektorem ds. nieletnich i patologii - Panią Małgorzatą Łukaszewską z Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie, która w związku w wykonywanymi zadaniami dysponuje rzetelną wiedzą nt. istotnych aspektów dotyczących problematyki związanej z przemocą.
We wszystkich szkołach w gminie Babice, przy współpracy pedagogów zostaną przeprowadzone badania ankietowe w celu oceny częstotliwości, rodzajów i skali występowania zjawiska przemocy. Efektem diagnozy będzie podjęcie działań zmierzających do zmiany i poprawy sytuacji na terenie gminy.
Podczas spotkania poruszono również kwestię zwiększenia działań prewencyjnych. Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na październik. Grupy robocze będą zwoływane w zależności od potrzeb.