I spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 roku rozpoczęto odczytaniem rocznego sprawozdania z działalności Zespołu za rok 2011. Następnie podczas dyskusji wspólnie ustalono i przyjęto Plan Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2012.

Zaprezentowano członkom Zespołu projekt "Skuteczne instytucje - bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Babice", który od marca 2012 roku będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Biurem Inicjatyw Społecznych. Podczas spotkania Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zawnioskowali o przeprowadzenie przez psychologa w szkołach i przedszkolach spotkań informacyjnych skierowanych do rodziców dotyczących zjawiska przemocy. Ustalono, że sposób finansowania zajęć zostanie uzgodniony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Omówiono nowe przypadki stosowania przemocy w rodzinie i opracowano plan pomocy.