W dniu 06.09.2012r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które poprowadziła Pani Katarzyna Augustynek – Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Babice.

Do prac Zespołu dołączyła Pani Genowfa Brandys jako przedstawiciel organizacji pozarządowej Fundacji „Viribus-Unitis” działającej na terenie gminy Babice.
Po krótkim przypomnieniu zasad funkcjonowania Zespołu, zostały omówione zgłoszone przypadki stosowania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Babice skupiający specjalistów z różnych dziedzin, wspólnie starali się ustalić kompleksowe strategie działania wobec poszczególnych rodzin potrzebujących pomocy.
Jednym z celów pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną w celu skutecznego zabezpieczania potrzeb rodzin, a w szczególności dzieci znajdujących się w kryzysie. W związku z tym, w październiku br zorganizowany zostanie piknik rodzinny w Rozkochowie promujący aktywne formy spędzania czasu z rodziną bez przemocy i zachowań agresywnych. Przeprowadzona zostanie także akcja informacyjna skierowana do społeczności lokalnej dotycząca ograniczenia zjawiska patologii społecznej oraz zachowań społecznie niepożądanych.
Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na grudzień. Grupy robocze będą zwoływane w zależności od potrzeb.