POMOC SPOŁECZNA I ZASADY JEJ PRZYZNAWANIA

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) oraz przepisy wykonawcze.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:
1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy
3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:
* na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
* z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej
- Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne - W ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
- Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby wnioskodawcy oraz określane są właściwe formy pomocy
- Odmowa złożenia oświadczeń bądź też niewyraźnie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
- Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń
- Od każdej decyzji służy prawo odwołania

POWODY UZASADNIAJĄCE PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10. (uchylony)
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

KRYTERIA DOCHODOWE MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej
Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 528 zł przez liczbę osób w rodzinie (np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1584 zł)

INNE KRYTERIA MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ;
• Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.
• W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
• Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: zarobki, świadczenia ZUS, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty
• Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
• Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń
• Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy społecznej
• Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych
• Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej

FORMY ŚWIADCZEŃ:
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK:,
Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci :
• pracy socjalnej (praca z klientem w celu przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej),
• poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK TO M.IN.:
• zasiłek stały – jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
• zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
• zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, i opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
• Zasiłek celowy dla osób dotkniętych zdarzeniem losowym (np. pożar ) może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej.
• Zasiłek celowy dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub ekologiczną – może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej oraz procedury pomocy społecznej w przypadku zdarzeń klęskowych.
• zasiłek specjalny celowy - świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, który nie podlega zwrotowi oraz
• może być przyznany zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub pomocy rzeczowej na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej.
• świadczenie pieniężna na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”- pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W Gminie Babice kryterium dla w osoby w rodzinie lub osoby samotnej wynosi 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;