Placówka udzielająca schronienia jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Tymczasowe miejsce w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi może być przyznane osobom bezdomnym ostatnio zameldowanym na pobyt stały w Gminie Babice: kobietom, mężczyznom oraz w sytuacjach szczególnych rodzinom (matkom z dziećmi), zdolnym do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w placówce oraz standard obiektu określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny - zasady odpłatności reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwała nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA MOŻNA TAKŻE UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA NUMERY ALARMOWE:
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE