W dniu 1 stycznia 2017 r., weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
Jest to świadczenie, które będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie ma charakter jednorazowy i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, do wniosku konieczne będzie przedłożenie dodatkowo zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.
Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach w pok. nr 2 w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia
- wzór zaświadczenia lekarskiego (potwierdzenie pozostawania kobiety pod opieką medyczną)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające urodzenie się żywego dziecka